جزئیات محصول

سیستم حسابداری

در دسته سیستم های نرم افزاری


 • ثبت اطلاعات مالی
 • معرفی دوره های مالی در بازه زمانی دلخواه و تهیه گزارشات تلفیقی و مقایسه ای بین آنها
 • امکان طبقه بندی حساب ها تا 8 سطح (برای هر دوره مالی امکان تعیین تعداد لایه ها، طول کد هر لایه و عنوان هر لایه وجود دارد)
 • امکان معرفی تفصیلی های مختلف (اشخاص، مراکز هزینه، پروژه، قراردادها و...) در قالب تفصیلی شناور تا 6 سطح به صورت همزمان
 • امکان تعریف گروه های تفصیلی مختلف به ازای هر تفصیلی شناور
 • امکان ارتباط تفصیلی های شناور با حساب ها جهت صدور اسناد حسابداری با کمترین خطای احتمالی
 • انجام عملیات قابل تنظیم مرتب سازی آرتیکل های سند با الگوی استاندارد (ابتدا ردیف های بدهکار به ترتیب کدینگ و سپس ردیف های بستانکار) در زمان ثبت اسناد حسابداری
 • امکان تعریف الگوهای مختلف چاپ سند مرکب و استفاده از آنها در زمان چاپ اسناد (مثلاً کل در سطح معین با نمایش تفصیلی ها یا بدون نمایش آنها، تعیین نوع مرتب سازی و ...)
 • ثبت سند حسابداری در چهار وضعیت یادداشت، موقت، بررسی شده و دائم و اعمال سطح دسترسی آنها به ازای هر کاربر
 • امکان مشاهده مانده حساب یا دفتر حساب در زمان ثبت اسناد حسابداری
 • معرفی چندین شماره سند با عناوین شماره اصلی سند، شماره ارجاع، شماره ثابت غیر قابل تغییر جهت پیگیری
 • هشدار قابل تنظیم جهت رعایت ترتیب تاریخی اسناد در هنگام صدور آنها
 • معرفی ماهیت حساب ها و هشدار لازم به منظور جلوگیری از اشتباه کاربران
 • امکان بستن حسابهای موقت و دائم به صورت اتوماتیک و صدور سند سود و زیان، اختتامیه و افتتاحیه توسط نرم افزار
 • امکان دریافت گزارشات استاندارد مالی شامل : سند حسابداری، دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین، دفتر تفصیلی، دفتر گروه های تفصیلی، تراز 4،6و 8 ستونی با اعمال شرایط مختلف
 • تهیه گزارش صورتحساب بانک و صورت مغایرت بانکی بر هر حساب مجزا

سوالات متدوال

سوالات متدوال در مورد این محصول